OFERTA

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ SZCZEGÓŁOWĄ OFERTĄ


INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO✔ reprezentujemy Inwestora na budowie dbając o jego interesy, kontrolując zgodność wykonywanych robót budowlanych z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
✔ sprawdzamy jakość wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegamy zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
✔ sprawdzamy i odbieramy roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające, uczestniczymy w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowujemy i bierzemy udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania;
✔ potwierdzamy faktycznie wykonane roboty oraz usunięcie wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolujemy rozliczenie budowy.


Pełnienie funkcji inspektora nadzoru to także:

- doradztwo i wsparcie podczas całego procesu budowy;
- możliwość wydawania poleceń kierownikowi budowy;
- dbałość o wysoką jakość procesu budowlanego;
- kontrola wpisów w dzienniku budowy;
- dbałość o komfort psychiczny Inwestora - minimalizacja stresu;

Cena jednorazowej wizyty na budowie Inspektora Nadzoru lub wizyta mająca na celu doradztwo techniczne wynosi 200 ÷ 300 zł w zależności od rodzaju i zakresu kontrolowanych robót oraz lokalizacji. W przypadku podjęcia stałej współpracy/większej ilości wizyt możliwe rabaty.

KIEROWNIK BUDOWYSprawując funkcję kierownika budowy zobowiązujemy się w ślad za obowiązującym Prawem Budowlanym do:

✔ protokolarnego przejęcie od inwestora i odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy;
✔ prowadzenia dokumentacji budowy;
✔ zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowania budowy i kierowania nią w sposób zgodny z projektem, decyzją o pozwoleniu na budowę, a także wszystkimi obowiązującymi przepisami;
✔ wstrzymania robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz zawiadomienia o tym właściwego organu;
✔ zawiadomienia inwestora o wpisie do dziennika budowy, dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;
✔ realizacji zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
✔ zgłaszania inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót – szczególnie takich, które w trakcie dalszych prac ulegną zakryciu, jak np. izolacje przeciwwilgociowe fundamentów;
✔ zapewnienia dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;
✔ przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;
✔ zgłoszenia obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy; uczestniczenie w czynnościach odbiorowych i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, ponadto przekazanie inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem i warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także całej infrastruktury wykorzystywanej przy budowie.


Rozpoczynając współpracę, po zapoznaniu się z projektem budowlanym, omawiamy z Inwestorem etapy budowy, wyjaśniamy ewentualnie powstałe wątpliwości oraz proponujemy harmonogram kontroli budowy.

Obowiązkowymi etapami budowy podlegającymi kontroli i odbiorowi są:

- zbrojenie fundamentów;
- izolacja przeciwwilgociowa;
- zbrojenie stropu;
- wieniec i rdzenie ścian kolankowych;
- konstrukcja dachu;
- roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające;
- zakończenie budowy;

Podczas każdej wizyty na budowie dokonujemy aktualnego wpisu w Dzienniku Budowy oraz w razie potrzeby sporządzamy dodatkowy protokół zawierający informacje o zaistniałych nieprawidłowościach wraz z wyznaczonym terminem ich usunięcia.

PRZEGLĄDY OKRESOWE BUDYNKÓWŚwiadczymy usługi wykonania przeglądów technicznych pięcioletnich, rocznych, półrocznych wszelkiego rodzaju budynków zgodnie z art.62 Ustawy Prawo Budowlane zarówno w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej oraz wszelkich innych przeglądów budynków z zależności od potrzeb.

Z każdego przeglądu sporządzany jest protokół wraz z dokumentacją fotograficzną zawierający nieprawidłowości występujące w budynku wraz z opisem stopnia pilności ich wykonania.

✔ Przeglądy okresowe, co najmniej raz w roku, polegają na sprawdzeniu stanu technicznego:
- elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
- instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
- instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

✔ Przeglądy okresowe, co najmniej raz na 5 lat, polegają na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

✔ Przeglądy okresowe (w zakresie jak dla przeglądów jednorocznych), co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 , po których osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli;

Wszystkie przeglądy wykonywane są przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wymagane przepisami prawa.

INWESTOR ZASTĘPCZYW związku z rozwojem firmy oferujemy możliwość podjęcia współpracy jako Inwestor zastępczy.

Inwestor zastępczy reprezentuje Inwestora bezpośredniego, zobowiązując się do przejęcia na siebie jego obowiązków wynikających z umowy o roboty budowlane, reprezentowania go wobec osób trzecich, czuwania nad przebiegiem prac zgodnie z harmonogramem, realizacją poszczególnych etapów budowy, jakością wykonanych działań i zgodnością zarówno z normami jak i ze specyfikacją całej inwestycji. Jednocześnie ponosi odpowiedzialność za zgodność wykonanych prac z zamówieniem przedłożonym przez inwestora finansowanym z jego środków.

CERTYFIKATY ENERGETYCZNESporządzamy świadectwa charakterystyki energetycznej budynków zarówno jednorodzinnych, wielorodzinnych jak i pojedynczych lokali mieszkalnych oraz wszelkich innych obiektów w zależności od potrzeb Zleceniodawcy.

ODBIORY TECHNICZNEOferujemy także pomoc przy odbiorach technicznych zarówno lokali jak i całych budynków. Po dokładnej analizie umowy pomiędzy kupującym a sprzedającym przystępujemy do kontroli obiektu wykazując jego niezgodności z obowiązującymi przepisami technicznymi i Polskimi Normami. Opinia techniczna będąca efektem przeprowadzanej kontroli powstaje w oparciu o Warunki Techniczne wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wskazuje na istniejące wady w zakresie np. wysokości pomieszczeń, powierzchni użytkowej, stolarki okiennej i drzwiowej, wykonania tynków, posadzek, obróbek blacharskich, balkonów, tarasów, instalacji elektrycznej i sanitarnej lub innych w zależności od stanu obiektu będącego przedmiotem zlecenia.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA REMONTUPosiadamy doświadczenie w prowadzeniu remontów, w tym lokali handlowo - usługowych. Zapewniamy komfort Inwestorowi dbając o każdy detal od uzgodnień projektowych, działań administracyjno-prawnych, doboru odpowiednich rozwiązań i materiałów, negocjacji cenowych, po pomoc przy wyborze Wykonawcy robót. Nad prowadzonymi pracami oferujemy nadzór sprawowany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.

INWENTARYZACJEOferujemy wykonywanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych wszelkich obiektów budowlanych. Opracowanie przekazujemy zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej w formatach pdf i dwg.